Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Raadsondersteuning geeft ondernemingen de mogelijkheid om op een effectieve en efficiënte wijze het functioneren van de RvC en RvT* te optimaliseren, eenmalig of continue.

Inhoudelijk is de ondersteuning onder te verdelen in een zestal ondersteuningsvelden.

  • Vertrekpunt is de interactie tussen de relevante actoren die betrokken zijn bij het richten, inrichten en beheersen van de onderneming, de Governance.

Het gaat om het analyseren en verbeteren van de governancestructuur van de onderneming (welke processen, structuren, organen, commissies en groepsrelaties spelen een rol), van de informatievoorziening van de RvC, en van de RvC besluitvorming.

  • De Taak & Bevoegdheid van de RvC.

Wat wordt precies van de onderhavige RvC verwacht op het gebied van benoemen, goedkeuren, toezicht houden, verantwoorden en adviseren? Concreet kan gedacht worden aan het vormgeven van een toezichtskader en toezichtsvisie met betrekking tot de diverse taken & bevoegdheden en het versterken van de uitoefening hiervan.

  • De relatie met het bestuur, de besturing van de organisatie in het algemeen en de relaties met andere organen staat centraal in het ondersteuningsveld Organisatie. Raadsondersteuning ondersteunt bij het aanknopen en verdiepen van deze relaties.
  • Er is op dit moment veel aandacht voor de rol van de RvC in relatie tot de Context van de onderneming. Dat brengt onder andere mee het in kaart brengen van belanghebbenden, codes, wet- en regelgeving en externe toezichthouders en het vormgeven van een relatie tussen hen en de RvC.
  • Functioneren: ziet op het ondersteunen bij het functioneren van de RvC en commissies en het verbeteren van de kwaliteit. Hierbij valt ook te denken aan het doen van (zelf)evaluaties en scholing.
  • De raadsondersteuning komt bijzonder tot zijn recht in Bijzondere situaties.

Bijvoorbeeld strategische herijking, structuurwijziging, reorganisaties, fusie & overname, maar ook onverwachte bijzondere situaties: geschillen en conflicten in de organisatie (bijvoorbeeld tussen RvC en RvB), aansprakelijkheid, tegenstrijdige belangen, fraude, (reputatie)schade en crisismanagement.

Raadsondersteuning biedt voor de genoemde thema’s uitvoerende ondersteuning. De door de RvC gewenste acties krijgen een concrete uitwerking. De ondersteuning kan op maat worden toegesneden in specifieke ondersteuningspakketten.

* De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen uniformeert de benaming tot commissaris en Raad van Commissarissen (RvC) waar ook toezichthouder of Raad van Toezicht (RvT) bedoeld kan worden.

Raadsondersteuning nodig?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.